مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسام
نام خانوادگی:رضائی
پست الکترونیک:r.hessam65@gmail.com
نخصص ها:حقوق